Menu
Колегія райдержадміністрації

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Сторожинецької районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Сторожинецької районної державної адміністрації.

2. Колегія Сторожинецької районної державної адміністрації (далі – Колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності і прийняття відповідних рішень, надання доручень та рекомендацій.

3. У своїй роботі Колегія керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями, дорученнями голови районної та районної державної адміністрації та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймає голова райдержадміністрації, який очолює колегію.

 

II. Функції колегії

5. Колегія райдержадміністрації:

1) обговорює та приймає рішення, надає доручення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації;

2) розглядає пропозиції щодо:

вдосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування району під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва на території району;

формування і реалізації державної політики на території району;

3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку району, інших державних програм та шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного і комунального майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

6) аналізує стан роботи райдержадміністрації, виконкомів міської, селищної, сільських рад району з питань забезпечення прав та свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, виконкомів міської, селищної, сільських рад району, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.

III. Склад колегії

6. До складу колегії входять: голова районної державної адміністрації (голова колегії), перший заступник та заступники голови районної державної адміністрації, керівник апарату районної державної адміністрації (секретар колегії), керівники інших структурних підрозділів районної державної адміністрації;

у разі потреби – керівники районних підрозділів міністерств і відомств України та посадові особи органів місцевого самоврядування району (за згодою). До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою райдержадміністрації.

 

IV. Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є її засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідання колегії.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, районних підрозділів міністерств та відомств України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідань колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, який не пізніше ніж за 10 днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

14. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3) проект рішення колегії;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше, ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше, ніж за один день до засідання.

16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали відділу організаційно-кадрової роботи  апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 7 днів до чергового засідання. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

17. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, районних підрозділів міністерств і відомств України, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідання колегії

18. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації.

19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше, ніж дві третини від загальної кількості членів колегії.

20. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові та секретарю колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

22. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом 10 днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питання, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, районних підрозділів міністерств і відомств України, членами колегії, іншими особами, подає на розгляд голови колегії.

28. Рішення колегії реалізуються шляхом видання розпоряджень  голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання колегії (без видання розпорядження).

29. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та працівником, який веде протокол.

30. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, структурних підрозділів райдержадміністрації, районних підрозділів міністерств і відомств України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

 31. Стенографування (технічний запис) засідань колегії райдержадміністрації забезпечує апарат райдержадміністрації.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в загальному відділі апарату райдержадміністрації.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

VI. Контроль за виконанням рішень колегії

34. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює сектор контролю апарату  районної державної адміністрації.

35. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

                                                                   

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОЛЕГІЇ

Сторожинецької районної державної адміністрації

ГОЛОВА КОЛЕГІЇ:

ГОЦУЛЯК  Василь

 

в.о. голови районної державної адміністрації

 

СЕКРЕТАР КОЛЕГІЇ:

ГРИНЧУК  Сергій

 

керівник апарату районної державної

адміністрації

 

 

ЧЛЕНИ КОЛЕГІЇ:

 

 

АРУШАНЯН Сергій

 

 

районний військовий комісар

(за згодою)

 

БАГРІЙ  Микола

 

завідуючий  оториноларингологічним

відділенням, голова профспілкового комітету медичних працівників  центральної районної

лікарні (за згодою)

 

БЕЛЕНЧУК   Ігор директор  державного  підприємства

«Сторожинецьке лісове господарство»

(за згодою)

 

БЕЛІНСЬКИЙ  Віктор

 

 

 

 

 

 

директор  комунального підприємства

«Сторожинецька  районна друкарня», член Сторожинецької ради громадського об’єднання

«Майдан (за згодою)

ВОЦЕХОВСЬКИЙ

Олександр

 

 

 

головний лікар  комунального некомерційного підприємства «Сторожинецька центральна районна лікарня» (за згодою)

 

КОРЖАН  Володимир

 

 

 

директор МП «Скіф»

(за згодою)

 

ЛОСІК  Іван

 

 

 

 

голова районної ради (за згодою)

 

 

ПЛЕГУЦА Матвій

 

 

 

 

 

 

голова Громадської ради при Сторожинецькій районній державній адміністрації  (за згодою)

 

СУМАРЮК  Володимир    

 

 –

 

в.о. старости села Зруб-Комарівці

(за згодою)

ТРИКОЛІЧ  Олег головний лікар  комунального некомерційного підприємства Сторожинецького районного центру первинно медико-санітарної допомоги

(за згодою)